Specialtandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til specialtandpleje
Det er afdelingslederen ved det bo- eller behandlingstilbud borgeren er tilknyttet, der kan visitere til specialtandplejen. Det kan være det ledende personale ved et socialpædagogiske bo- eller dagtilbud, læger og sygeplejersker ved et distriktpsykiatrisk center eller psykiatrisk sygehusafdeling m.v. der visiterer til specialtandplejen. Praktiserende læger eller tandlæger kan ikke henvise til specialtandplejen, ligesom økonomisk motiverede henvisninger ikke modtages.

Henvisning fra praktiserende speciallæge i psykiatri modtages såfremt henvisningen er motiveret.

Fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser
De borgere, der bliver tilbudt specialtandpleje, vil have vanskeligt eller umuligt ved at benytte tandplejen hos privatpraktiserende tandlæger. Borgernes funktionsnedsættelser kan være både fysisk og psykisk, og vil typisk være varig. Der behandles fx borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmning, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde – fx tandlægeangst – har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Specialtandpleje eller omsorgstandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under specialtandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i omsorgstandplejeordningen. Læs mere om omsorgstandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om specialtandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af specialtandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.